tower-shaped church nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower-shaped church nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower-shaped church giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower-shaped church.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower-shaped church

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà thờ kiểu tháp