tower slewing crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tower slewing crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tower slewing crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tower slewing crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tower slewing crane

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    càn trục tháp xoay

    cần trục tháp xoay