system utility program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system utility program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system utility program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system utility program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system utility program

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chương trình tiện ích hệ thống