system motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system motor

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    động cơ của hệ thống