system logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

system logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm system logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của system logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • system logic

    * kinh tế

    lô-gic hệ thống