sweet coffee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet coffee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet coffee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet coffee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweet coffee

    * kinh tế

    cà phê vị dịu