sweet alison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet alison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet alison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet alison.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweet alison

    Similar:

    sweet alyssum: perennial European plant having clusters of small fragrant usually white flowers; widely grown in gardens

    Synonyms: Lobularia maritima

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).