surface water hydrology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface water hydrology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface water hydrology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface water hydrology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface water hydrology

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thủy văn học nước mặt