surface force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface force

    * kỹ thuật

    lực bề mặt

    lực mặt