surface lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface lift.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surface lift

    a ski tow that pulls skiers up a slope without lifting them off the ground

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).