surface float nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface float nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface float giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface float.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface float

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phao trên mặt nước (hải dương học)