surface rust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface rust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface rust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface rust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface rust

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỉ bề mặt

    gỉ mặt ngoài