surfaced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surfaced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surfaced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surfaced.

Từ điển Anh Việt

  • surfaced

    /'sə:fist/

    * tính từ

    ở trên mặt, ở ngoài mặt