surface mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface mould

    * kinh tế

    mốc bề mặt