surface-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface-man.

Từ điển Anh Việt

  • surface-man

    /'sə:fismən/

    * danh từ

    thợ tuần đường (đường sắt)

    thợ tầng mặt (mỏ)