surface cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface cock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    van (điều chỉnh) mức nước