surface road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường có mặt (phủ) cứng