surface coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface coat

    * kỹ thuật

    lớp mặt