surface fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface fish

    * kinh tế

    cá ăn nổi