surface pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface pipe

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống bề mặt