surface grind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface grind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface grind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface grind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface grind

    * kỹ thuật

    sự mài bề mặt

    sự mài mặt đầu

    sự mài phẳng