surface water dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface water dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface water dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface water dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface water dragline

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vật tiêu nước

    vật tiêu nước lộ thiên