surface of a screw nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface of a screw nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface of a screw nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface of a screw nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface of a screw nut

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt êcu