surface finish standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surface finish standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surface finish standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surface finish standard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surface finish standard

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tiêu chuẩn độ nhẵn bề mặt