still picture television (sptv) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still picture television (sptv) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still picture television (sptv) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still picture television (sptv).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still picture television (sptv)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    truyền hình ảnh tĩnh