stillbirth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillbirth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillbirth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillbirth.

Từ điển Anh Việt

  • stillbirth

    * danh từ

    sự chết ngay khi sinh; sự chết non

    (nghĩa bóng) sự chết non, sự chết yểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet