stillroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stillroom

    a pantry or storeroom connected with the kitchen (especially in a large house) for preparing tea and beverages and for storing liquors and preserves and tea etc

    Synonyms: still room

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).