still coke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still coke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still coke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still coke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still coke

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cốc chưng cất