stillson wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillson wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillson wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillson wrench.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stillson wrench

    a large pipe wrench with L-shaped adjustable jaws that tighten as pressure on the handle is increased

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).