still button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút tạm ngưng