still beverage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still beverage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still beverage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still beverage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still beverage

    * kinh tế

    đồ uống không có ga