still air freezer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still air freezer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still air freezer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still air freezer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • still air freezer

  * kỹ thuật

  máy kết đông chậm

  điện lạnh:

  buồng kết đông không khí tĩnh

  máy (buồng) kết đông không khí tĩnh

  máy kết đông không khí tĩnh