still-walker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still-walker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still-walker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still-walker.

Từ điển Anh Việt

 • still-walker

  /'stilbə:d/ (stilt-plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/

  plover)

  /'stilt,plʌvə/ (still-walker)

  /'stilt,wɔ:kə/

  * danh từ

  (động vật học) chim cà kheo