still picture interchange file format (spief) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still picture interchange file format (spief) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still picture interchange file format (spief) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still picture interchange file format (spief).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still picture interchange file format (spief)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh