still image (si) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still image (si) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still image (si) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still image (si).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still image (si)

    * kỹ thuật

    hình ảnh tĩnh