still column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still column

    * kỹ thuật

    cột cất