still bottoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still bottoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still bottoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still bottoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still bottoms

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cặn nồi chưng