still air thawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still air thawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still air thawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still air thawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • still air thawing

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  phá băng (tan giá) bằng không khí tĩnh

  phá băng bằng không khí tĩnh

  tan giá bằng không khí tĩnh