still air froster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still air froster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still air froster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still air froster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • still air froster

  * kỹ thuật

  máy kết đông chậm

  điện lạnh:

  buồng kết đông không khí tĩnh

  máy kết đông không khí tĩnh