still gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

still gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm still gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của still gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • still gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí nồi cất