stillborn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stillborn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stillborn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stillborn.

Từ điển Anh Việt

 • stillborn

  * tính từ

  (nói về đứa trẻ) chết khi đẻ ra; chết non

  (về một ý kiến hoặc kế hoạch) không phát triển nữa; chết non

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stillborn

  (of newborn infant) showing no signs of life at birth; not liveborn

  a stillborn baby

  Similar:

  abortive: failing to accomplish an intended result

  an abortive revolt

  a stillborn plot to assassinate the President

  Synonyms: unsuccessful