solid web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid web

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bụng (dầm) đặc

    thanh dầm liền