solidify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidify.

Từ điển Anh Việt

 • solidify

  /sə'lidifai/

  * ngoại động từ

  làm cho đặc lại, làm cho rắn lại; làm cho đông đặc

  làm cho vững chắc, củng cố

  * nội động từ

  đặc lại, rắn lại, đông đặc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • solidify

  * kinh tế

  đông đặc

  đóng rắn

  * kỹ thuật

  cứng lại

  độ kiên cố

  độ rắn chắc

  độ vững chắc

  đông lại

  hóa rắn

  cơ khí & công trình:

  hóa đặc

  giao thông & vận tải:

  mật độ cánh quạt

  ô tô:

  trở nên cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • solidify

  make solid or more solid; cause to solidify

  become solid

  The metal solidified when it cooled