solid axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid axis

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục tọa độ không gian