solid bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid bank

    * kỹ thuật

    phôi