solid body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid body

    * kỹ thuật

    cố thể

    vật rắn

    vật thể rắn