solid fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid fuel

    * kỹ thuật

    nhiên liệu rắn