solid bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid bed

    * kỹ thuật

    lớp vững