solid mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khối cứng