solid arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solid arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solid arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solid arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solid arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm đặc